سرمایه گذاری در قبرس

برنامه سرمایه گذاری در قبرس

برنامه سرمایه گذاری قبرس شورای وزیران تصمیم گرفت برنامه موجود سرمایه گذاری قبرس را لغو کند. این تصمیم از اول نوامبر سال 2020 معتبر است. کلیه درخواست های معلق همچنان بررسی می شوند. هیچ برنامه جدیدی پذیرفته نخواهد شد اصلاحات اخیر در طبیعی سازی سرمایه گذاران در قبرس با استفاده از طرح استثنا ، برنامه سرمایه گذاری …

برنامه سرمایه گذاری در قبرس ادامه »